Archive for August 13, 2011

Người ta bảo “con người nô lệ pháp luật là con người tự do”.

Trong chế độ pháp quyền, nơi pháp luật minh bạch, dễ tiên liệu, tạo nên những chuẩn mực đáng tin cậy, con người sẽ đỡ run sợ trước cường quyền, thần thế và sức mạnh tiền bạc.

(more…)