Archive for November 9, 2011

Hiệu ứng bàng quan

Posted: November 9, 2011 in Uncategorized
Tags:

(Nguyễn Hưng Quốc) Liên quan đến vấn đề vô cảm ở Việt Nam hay Trung Quốc, ngoài các lý do chính trị, xã hội, luật pháp và văn hóa mà chúng ta đã bàn, còn một lý do khác thuộc tâm lý xã hội cần được biết: hiệu ứng bàng quan (bystander effect) hay còn được gọi là hội chứng Genovese (Genovese syndrome). …

(more…)