Archive for March 11, 2012

Tú Anh (RFI) Phong trào cách mạng tại Bắc Phi và Trung Đông làm cho chế độ độc tài Trung Quốc lo sợ. Trong năm 2011 vừa qua, 3883 nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền đã bị bắt giam, trong số này có 159 người bị tra tấn đến tàn phế trong khuôn khổ chính sách « trấn áp Hoa Nhài » của Bắc Kinh. …

(more…)