Archive for April 12, 2012

Tên cướp đỏ (hết)

Posted: April 12, 2012 in Uncategorized
Tags:

Tiến sĩ Ralf Berhorst
( Phan Ba dịch từ chuyên san lịch sử "Trung Quốc của Mao Trạch Đông" do GEO EPOCHE xuất bản )

Bài viết này đã được lưu tại đây (my.opera.com/nguyetvanhat) …

(more…)

Tiến sĩ Ralf Berhorst
( Phan Ba dịch từ chuyên san lịch sử "Trung Quốc của Mao Trạch Đông" do GEO EPOCHE xuất bản )

Bài viết này đã được lưu tại đây (my.opera.com/nguyetvanhat) …

(more…)

Tiến sĩ Ralf Berhorst
( Phan Ba dịch từ chuyên san lịch sử "Trung Quốc của Mao Trạch Đông" do GEO EPOCHE xuất bản )

Bài viết này đã được lưu tại đây (my.opera.com/nguyetvanhat) …

(more…)