Archive for April 29, 2012

Vũ Thành Tự Anh ( Vef VN ) Những vấn đề cốt tử nhất của nền kinh tế VN hiện nay thể hiện một cách tập trung nhất qua các thước đo năng suất và hiệu quả, đều bắt nguồn từ các nguyên nhân có tính thể chế. Vì vậy, nếu không thay đổi hệ thống thể chế (và những khuyến khích hay ràng buộc do hệ thống này tạo ra) thì không thể thay đổi cách thức và hiệu quả của việc phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế. …

(more…)