Archive for December 16, 2012

Hoàng Lê ( QueChoa )

(Xem thêm Không đúng… sự thật! – 'Cướp Sài Gòn, dân Thủ đô'… – Cảm ơn… suy thoái) …

(more…)