Archive for December 23, 2012

Thương hiệu quốc gia

Posted: December 23, 2012 in Uncategorized
Tags:

Võ Đại Lược ( tiasang ) 6 yếu tố bảo đảm cho việc xây dựng thành công thương hiệu quốc gia: đào tạo, trọng dụng và thu hút nhân tài; xuất khẩu các sản phẩm có chất lượng và giá trị gia tăng cao; thu hút khách du lịch nước ngoài; phát triển văn hóa dân tộc và hiện đại; thu hút đầu tư và nhân tài nước ngoài. …

(more…)

Nhìn vào năm tới – 2013

Posted: December 23, 2012 in Uncategorized
Tags:

Đoàn Nam Sinh ( Bauxite VN ) Chỉ mươi hôm nữa phải thay lịch. Nhìn quanh thấy người lo đón Noel, người lo chuyện Tết Tây nghỉ những 4 ngày, thị dân thì lo vật giá trượt ầm ào, nông dân sợ không có gì để ăn Tết… Trên Chính phủ cứ lòng vòng tự trọng với tự sướng, Nhà nước tìm những lời có cánh và Đảng quay qua trách cứ trẻ con vô tâm. Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản,… kéo nhau đổ như trò chơi domino. Thử nhìn vào năm tới – 2013 và dự đoán cái gì sẽ đến. …

(more…)

Sekai Sama ( letrai.net )

“Ở nơi nào người ta đã đốt sách, người ta sẽ kết thúc bằng đốt sinh mạng con người“
Almansor (1821) – Heinrich Heine

(more…)