Archive for January 16, 2013

Đảng – Nhà nước – Hiến pháp: Vài suy nghĩ về sửa đổi Hiến pháp 1992
Hà Nội – Võng Thị, Nguyễn Trung ( Basam News ) Tác giả gửi cho viet-studies ngày 14-01-2013 …

(more…)

( ABC ) Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về việc tang ma đã gây nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận như nhiều nghị định, quyết định, thông tư thiếu thực tiễn được ban hành trước đó… …

(more…)