Archive for April 14, 2013

Đức Thành (BVN / QC) – Ở một số vùng quê Bắc bộ còn lưu giữ bài ca dao (tìm hiểu thêm qua bài liên quan Ơ, sao lại vặt lông con cốc?):

“Con cò, con vạc, con nông
Ba con cùng béo vặt lông con nào?

– Vặt lông con cốc cho tao!
(Hành răm, nước mắm, đổ vào mà đun!)”

Mới thấy dân ta thật hài hước, hài hước đến chua chát. Ngày nay ngẫm vào vận nước lại càng ngấm, ngấm đến đớn đau… Thật thương thay cho dân tộc, đất nước, nhân dân mình!

(Xem thêm: Tớ phục tớ quá – Đất nước này không phải là một con đĩ! – Chủ tịch Khánh Hòa tự nhận kỷ luật là "văn hóa lãnh đạo" – Thất nghiệp nhiều quá: “Cái chết” được báo trước!) …

(more…)