Archive for November 25, 2013

Ấn nút… Hán hóa?

Posted: November 25, 2013 in Uncategorized
Tags:

Trần Minh Thảo (QueChoa) Theo BVN – Theo lịch làm việc, ngày 28/11/2013 tới đây, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ ấn nút biểu quyết bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Bản Hiến pháp mới 2013 vẫn kiên định mấy điểm:

– Trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
– Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối
– Công hữu đất đai
– Quốc doanh chủ đạo nền kinh tế thị trường theo định hướng

(Xem thêm: Tòa nào xử chỉ đạo sai trái của cấp ủy? + Bùn đỏ rất tốt cho cây trồng! + Người Việt đầu độc nhau bằng… đặc sản, ung thư 150.000 người/năm + CPI… đẹp hóa! + Thủy điện bên ‘tê liệt’, bên… ‘dồi dào’) …

(more…)

Advertisements