Archive for June 14, 2014

Người Buôn Gió – Một ngày nọ tên phản động Người Buôn Gió (LG) quyết định đi lòng vòng thế giới xem tình hình đấu tranh của các tổ chức ( mà theo truyền thông nhà nước VN ) gọi là các “thế lực phản động”. Gần như hắn được gặp gỡ và tiếp xúc với tất cả những thế lực này.

Xem thêm: Bom nổ chậm Trung Quốc gài tại dự án gần tỉ đô ở Hà Nội (more…)