Archive for August 21, 2014

T.T.X.V.H vs T.T.X.V.N

Posted: August 21, 2014 in Uncategorized
Tags:

Tưởng Năng Tiến (RFA Blog) – Theo Huỳnh Ngọc Chênh THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ (TTXVH Địa chỉ: basamnews.info; basam.info; anhbasam.wordpress.com) đã và đang làm, đã góp phần từng bước đưa đất nước thoát khỏi cái vòng kim cô mang cái tên “định hướng“ trên lĩnh vực tư tưởng-truyền thông.

Xem thêm: Việt Nam: Cải cách trong ngành công an vẫn bất cập
(more…)

BS Hồ Hải – Năm nay ngày Cách mạng Tháng Tám hầu như không ai quan tâm, từ chính quyền đến người dân. Điều này cho thấy đã đến lúc không còn ai tin vào ngày này là ngày cách mạng. Vì cách mạng là thay cũ, đổi mới, với cái mới tốt đẹp hơn. Nhưng từ ngày 19/8/1945 đến nay đất nước và người dân Việt ngày càng mất gốc từ văn hóa đến kinh tế. Nên tôi xin lưu lại 3 clip điển hình này để cho mai hậu về lịch sử thật Việt Nam từ ngày có cuộc cướp chính quyền của Việt Minh – 19/8/1945.
(more…)