Archive for July 25, 2015

(NV) – Trong ngày 21 tháng 7, 2015, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị của hai ngân hàng thương mại tại Việt Nam cùng xin từ chức.

� Xem thêm: Quan chức ‘ngã ngựa’ và chuyện quỹ nuôi cán bộ.
(more…)