Archive for August 12, 2015

Người buôn gió (Dân Luận) – Đi tới đâu thì bị nghi ngờ ăn cắp vặt tới đó. Thật là vất vả để cải chính…

� Xem thêm: Quái thú Việt Nam xuất hiện ở Milan và nỗi nhục quốc thể + Thành dân tộc lớn từ những bài học rất nhỏ.
(more…)